Wymagane dokumenty i oświadczenia

Wymaganym dokumentem do zawarcia umowy jest dowód osobisty i oświadczenie o posiadanych dochodach.

Akceptujemy następujące źródła dochodów:
- umowa o pracę.
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- działalność gospodarcza
- działalność rolnicza
- renta
- emerytura
- renta socjalna
- świadczenie przedemerytalne
- renta strukturalna